Podcasts preventive law voor eerstejaars studenten

In het kader van ons afstuderen hebben wij, Charlotte ConjaertsAurelia DicouNiels Douna, Tom Dewarrimont en Dorrith Daudeij, en aantal podcasts ontwikkeld die eerstejaars rechtenstudenten van de opleiding HBO-Rechten aan Zuyd Hogeschool te Sittard, kunnen helpen bij het vormen van een beter beeld over ‘preventive law’. 

Preventive law staat namelijk centraal in onze opleiding. De gedachte hierachter is dat de toekomstig HBO-jurist zich niet alleen maar kan beroepen op de ‘klassieke manier’ van juridische probleemoplossing. De HBO-jurist kan zich onderscheiden door zijn kennis over preventive law toe te passen in de praktijk. Deze kennis kan worden toegepast door in het voortraject al betrokken te zijn bij het probleem en verdere escalatie te voorkomen. Bovendien kan een goede toepassing van preventive law de rechtspraak ontlasten.  

Gedurende de opleiding komen studenten steeds in aanraking met preventive law. Om eerstejaars studenten extra ondersteuning te bieden bij de start van hun opleiding, is ervoor gekozen om naast het behandelen van preventive law in algemene zin, ook in te gaan op preventive law per module uit het eerste jaar. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de inhoud van de desbetreffende module en de rechtsgebieden die in deze modules worden behandeld. Dit zal worden gedaan door bestaande casussen te behandelen en daarbij te kijken naar hetgeen preventive law wel of niet had kunnen betekenen om de procedure te voorkomen. Tevens zal in de laatste podcast uiteen worden gezet waarom wij van mening zijn dat de toekomstig HBO-jurist baat heeft bij toepassing van preventive law in zijn of haar werkveld. 

Om te verifiëren of er vraag is naar ons product, hebben wij een enquête opgesteld waarin wij de studenten een aantal situaties voorleggen. De situaties die aan de studenten zijn voorgelegd betreffen problemen waarbij de student de mogelijkheid heeft om de keuze te makken tussen de ‘klassieke manier’ van juridisch probleem oplossen of de preventive law manier van oplossen. De student wordt in dit geval bij de procedure betrokken nog voordat deze is geëscaleerd. Uit de resultaten is gebleken dat studenten vaker geneigd zijn terug te grijpen op de ‘klassieke manier’ van juridische probleem oplossen. Hieruit kan worden opgemaakt dat er behoefte is aan onze podcasts. 

Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer de studenten vanaf het eerste moment in onze opleiding te maken krijgen met preventive law, zij zich dit eigen gaan maken. Daardoor zullen zij ook eerder geneigd zijn dit in de praktijk toe te passen.  

Podcast 1:

Podcast 2:


Podcast 3:


Podcast 4:

Welk product verdient de publieksprijs 2019-2020?