Juridische beslissingsondersteuner: EU verblijfsrecht voor derdelander

Via deze link gaat u naar onze chatbot. Deze chatbot helpt bij het beoordelen van de vraag of een derdelander aanspraak kan maken op het EU-verblijfsrecht en is gebaseerd op het Chavez-Vilchez-arrest.

gaat u naar onze chatbot. Deze chatbot helpt bij het beoordelen van de vraag of een derdelander aanspraak kan maken op het EU-verblijfsrecht en is gebaseerd op het Chavez-Vilchez-arrest.

Andranik Armenak, Gnel Harutyunyan, Robert Ohanian, Zakaria Assighaou en Ali Guler.

Beste lezers,

Wij hebben dit jaar onze opleiding mogen afronden op een unieke wijze. Aan de hand van een door ons ontwikkelde informatiedrager en een presentatie op het gebied  van Legal Tech, Preventive Law of rechtspsychologie kunnen wij ons tijdens deze zogenoemde finale onderscheiden van andere HBO-juristen.

Alvorens wij het proces van de door ons doorlopen finale toelichten willen wij ons uiteraard even voorstellen. Ons groepje bestaat uit Robert Ohanian, Zakaria Assighaou, Andranik Armenak, Gnel Harutyunyan en Ali Guler.

Als groep waren we het er al snel over eens dat wij een informatiedrager aan de hand van Legal Tech zouden inzetten. Wij ondervinden namelijk al jaren de gemakken van technologie maar we wisten nog niet zo veel van de mogelijkheden die de hedendaagse technologie biedt binnen de juridische sector. Dhr Lieverse had onze interesse dan ook vrij snel te pakken bij een demonstratie van een chatbot.

Naast de keuze voor een informatiedrager waar wij nog geen ervaring mee hadden waren wij ook gretig op zoek naar een juridisch onderwerp dat nog niet eerder aan bod is gekomen binnen onze opleiding. Gnel kwam vervolgens met het idee om het Chavez-Vilchez-arrest te behandelen. Daaropvolgend hebben wij enkele overwegingen moeten maken omtrent de concrete inhoud en de inzet van de chatbot. Een chatbot wordt in zijn algemeenheid gebruikt om vragen te beantwoorden en helderheid te bewerkstelligen. Zodoende hebben wij er in de eerste instantie voor gekozen om middels de chatbot advies te geven aan belanghebbende omtrent vier verschillende vormen van gezinshereniging waaronder de Chavez-Vilchez-procedure, die volgt uit het eerder genoemde arrest.

Uit de feedback van dhr. Lieverse bleek echter dat een chatbot niet in alle situaties kan voorzien en daarom niet al te uitgebreid dient te zijn. Derhalve hebben wij ervoor gekozen om de chatbot in te perken tot louter de Chavez-Vilchez-procedure. Gedurende het uitwerken van de vragen waarmee de voorwaarden van de onderhavige procedure werden doorlopen, werden wij nogmaals geconfronteerd met de hierboven genoemde feedback van dhr. Lieverse.

De Chavez-Vilchez procedure kan namelijk van toepassing zijn op talloze gevallen. We hebben de chatbot daarom wederom ingeperkt tot gehuwden en gerigistreerde partners. Tenslotte hebben wij ervoor gekozen om de chatbot zo simpel mogelijk te maken. Doordat we juridisch jargon zoveel mogelijk hebben vermeden zijn de voorwaarden heel simpel te doorlopen. Het simplistische karakter van de chatbot moet als gevolg hebben dat iedereen hier gebruik van kan maken. Het simplistische karakter heeft echter ook als gevolg dat het enkel een inschatting van de juridische situatie oplevert.

Visie op Legal Tech

Wij zien Legal Tech als een verzamelnaam voor wat door digitale transformatie en innovatie mogelijk wordt gemaakt om de juridische sector te ondersteunen. Daarbij moet je denken aan het veranderen van bestaande processen en het opnieuw ontwerpen van processen binnen de juridische context. De digitale technologie zorgt ervoor dat de juridische dienstverlener beter en anders wordt ondersteund. Juridische kantoren hebben vaak te maken met veel ongestructureerde informatie en allerlei gegevens die zijn vastgelegd in documenten. Door middel van het gebruik maken van de mogelijkheden van Legal Tech is het mogelijk om snel en efficiënt de belangrijke stukken van deze documenten te achterhalen.

Wij denken dat dit bijvoorbeeld kan worden bewerkstelligd door gebruik te maken van contractgeneratoren. In de toekomst zullen naar onze verwachting meer bedrijven en juridische kantoren dergelijke contractgeneratoren aanbieden. De contractgenerator kan uitgebreide dossiers analyseren en gaat opzoek naar opmerkelijke of belangrijke documenten en passages. Het voordeel hiervan is dat deze werkwijze een hoop tijd en werk scheelt en tevens de uitkomst betrouwbaarder wordt gemaakt. Voor kantoren die zoeken naar een efficiënte en kostenbesparende manier van werken is het aan te raden om gebruik te maken van contractgeneratoren.

Veel juristen vragen zich af wat het voor hen betekent dat Legal Tech is ontstaan. Zij zijn bang dat ze in de toekomst volledig zullen worden vervangen door robots en kunstmatige intelligentie. Wij denken in onze beleving dat primair de menselijke waardigheid altijd voorop zal blijven staan. Wij vinden dat kunstmatige intelligentie of alle andere vormen van innovatie ter ondersteuning zijn van de mens en niet is bedoeld om de mens te vervangen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat advocaten of juristen in de toekomst worden vervangen door pleitrobots. Een robot kan niet zoals een advocaat pleiten of met partijen onderhandelen. Een advocaat kan bovendien verschillende factoren zien, die een dergelijke robot niet kan inschatten. Bijvoorbeeld hoe gevoelig het onderwerp tegenwoordig ligt en hoe de partijen zich ten opzichte van elkaar verhouden. Daarom denken wij dat kunstmatige intelligentie en robots alleen ter ondersteuning zullen komen voor de juridische dienstverlener en dus niet de juridische dienstverlener volledig zal vervangen.

Wij zien ook dat er tegenwoordig veel wordt geëxperimenteerd met chatbots: deze chatbots hebben geleerd van grote hoeveelheden historische gesprekken welke antwoorden wat betekenen, en kunnen zo een cliënt geheel zelfstandig afhandelen. Ook wij hebben de afgelopen periode geëxperimenteerd met een chatbot. Onze chatbot is gemaakt voor cliënten die in aanmerking willen komen voor een Nederlands verblijfsrecht op grond van het ‘Chavez Vilchez’ arrest. In dit arrest zijn belangrijke voorwaarden genoemd die wij in onze chatbot hebben verwerkt. Onze chatbot geeft alleen antwoord op simpele vragen. Er kunnen altijd gevallen zijn waar de chatbot geen antwoord op heeft, dus zijn wij van mening dat een chatbot in veel gevallen – maar niet in alle gevallen – de cliënten kan helpen. In die gevallen is het verstandig om een advocaat of jurist in te schakelen.

Een belangrijke technologie die in de toekomst moet worden ingezet is natural language processing, oftewel NLP. De kunstmatige intelligentie kan dan werkelijk zinnen begrijpen, in plaats van enkel op sleutelwoorden te drijven. Zo kan hij zien dat ‘’ik ben aangeklaagd’’ of ‘’ik heb een dagvaarding ontvangen’’ dezelfde informatie bevatten, en dus door moet gaan naar hetzelfde vervolg. Zoals gezegd is onze chatbot alleen gericht op het beantwoorden van een aantal simpele vragen. Wij denken dat er veel zal worden geëxperimenteerd met NLP en wij verwachten ook dat we hier veel van gaan zien in de toekomst.

Literatuurlijst
Door het college van dhr. Lieverse zijn wij direct geïnspireerd geraakt in het onderwerp Legal Tech. Hij heeft als het ware onze ogen geopend voor de nieuwe technologische mogelijkheden die binnen de juridische sector als ondersteuning dienen. Wij waren dan ook onder de indruk van de chatbot die dhr. Lieverse ons presenteerde. Voor ons allen was dit vernieuwend waardoor wij meteen de keuze hadden gemaakt om ook een chatbot te ontwikkelen.

Voor wat betreft onze visie op Legal Tech hebben wij zowel visuele als digitale bronnen geraadpleegd. Hans Bos, National Technology Officer voor Microsoft legt in een filmpje uit wat volgens hem Legal Tech inhoudt. Verder hebben wij ook onderzocht hoe andere juristen denken over Legal Tech. Arnoud Engelfriet (ICTRecht) en Erik Jan Bolsius (Jurist in Communicatie) hebben heel duidelijk uitgelegd wat Legal Tech ons in de toekomst zal brengen. Zij spreken uit ervaring omdat zij dagelijks bij de uitoefening van hun werkzaamheden te maken hebben met Legal Tech. Om inzicht te krijgen wat NLP precies inhoudt en wat het voor de toekomst zal brengen hebben wij cio.nl geraadpleegd. Hier worden regelmatig verschillende artikelen geplaatst over de laatste ontwikkelingen in de technologische wereld. Wij hebben op basis hiervan onze eigen visie en mening over Legal Tech kunnen vormen.

De informatie met betrekking tot de Chavez-Vilchez procedure hebben wij uit verschillende bronnen geraadpleegd. Vanzelfsprekend hebben wij het arrest dat door het Hof van Justitie EU is uitgesproken in deze zaak gebruikt om de procedure tijdens onze presentatie uit een te zetten. In de rechtsoverwegingen zijn nieuwe voorwaarden gesteld die leiden tot een vereenvoudiging van het verkrijgen van de Nederlandse verblijfsrecht. Het voordeel van de Chavez-Vilchez procedure ten opzichte van de Mvv-procedure is dat er minder strenge eisen gelden. Zo wordt er geen minimum inkomenseis gesteld en geldt er ook geen inburgeringsplicht. Verder hebben wij ook mvv-gezinshereniging.nl geraadpleegd, omdat hier de voorwaarden voor het in aanmerking komen van de Chavez-Vilchez procedure nader zijn toegelicht.

Bronnenlijst

Youtube

  • ‘Hans Bos over Legal Tech’, EiffelArnhem Youtube 25 juni 2018.

Websites

  • Arnout Engelfriet en Erik Jan Bolsius, ‘Correspondent legal tech: wat zal legal tech ons brengen in 2019?’, advocatie.nl 7 januari 2019.
  • ‘Arrest van het EU Hof van Justitie in de zaak Chavez-Vilchez schept nieuwe mogelijkheden voor gezinshereniging’, mvv-gezinshereniging.nl 19 september 2018.
  • Daniel F. Glazier, ‘NLP levert ons ongelimiteerde kennis (en wijsheid) op’, cio.nl 6 april 2018.
  • ‘Verblijf bij een Nederlands (minderjarig) kind’, mvv-gezinshereniging.nl.

Jurisprudentie

  • HvJ EU 10 mei 2017, C-133/15 ECLI:EU:C:2017:354 (Chavez-Vilchez

Informatiedrager

  • Test Chatbot van dhr. Lieverse