Hocus Pocus Money Focus

De huidige tijden evenals het coronavirus hebben geleid tot meer werkloosheid waardoor er vaak minder geld te besteden is en meer mensen in financiële zorgen terecht dreigen te komen. Een grote groep mensen kan zich moeilijk staande houden in onze vaak ingewikkelde samenleving. Zij krijgen te maken met een opeenstapeling van diverse soorten problemen. 

Die problemen vertalen zich vaak in juridische en financiële procedures. Voor deze groep, waarbij vaak sprake is van meervoudige problematiek, vormen schulden vrijwel altijd een dominant probleem.

Zonder de aanpak van de schuldenproblematiek is de kans op succesvolle aanpak van andere problemen (vrijwel) nihil. Doorgaans draagt een beslissing van de rechtbank niet bij aan een structurele oplossing, deze kan het probleem zelfs verergeren. 

Wij, Joshi Houtvast, Devon Rutjens, Anne Lardinois, Stan Smeets en Laurens Holthaus, hebben een initiatief bedacht waardoor escalatie van de financiële zorgen kan worden voorkomen. Dit initiatief hebben wij gerealiseerd middels een website.

Op deze website zijn hulpmiddelen ontwikkeld waarmee vroegtijdig problematische schulden kunnen worden gesignaleerd en een passende oplossing kan worden gezocht. Het idee is dat mensen op een makkelijke en interactieve manier hun financiële situatie kunnen inzien en onderzoeken. Een kwetsbare groep mensen wordt eerder in beeld gebracht. 

De hulpmiddelen die wij hebben ontwikkeld zijn een budgetcalculator en een beslisboom. Deze hulpmiddelen genereren en verzamelen informatie waardoor er vroegtijdig schulden kunnen worden gesignaleerd en verdere escalatie voorkomen kan worden. Uit de informatie van de hulpmiddelen kunnen er aanpassingen worden gemaakt in het uitgavenpatroon of kan er contact worden opgenomen met verschillende instanties die de gebruiker kunnen bijstaan.

Op de website wordt er verwezen naar overheidsinstanties en schuldhulpverlenende instanties om schuld-escalatie te helpen voorkomen. Met deze website proberen wij de kalmte voor de storm te bewaren en alle belangrijke informatie op een rij te zetten.

Het is niet voldoende om alleen informatie te geven, er dient zo nodig ook actie ondernomen te worden. Op basis van de verkregen informatie geven we een duidelijk vervolgplan, gebaseerd op de betreffende situatie. Indien de schuld dusdanig problematisch is dat een escalatie niet kan worden voorkomen, biedt onze website de nodige oplossingen en doorverwijzingen naar hulporganisaties.  

Welk product verdient de publieksprijs 2019-2020?