De consumentenvraagbaak

Eén platform met de antwoorden op de meest voorkomende juridische vragen over online winkelen. In een vroeg stadium juridische risico´s inventariseren, afwegen en beslissen om eventuele escalatie te voorkomen. 

Aanleiding 

Wij – Dylan de Haas, Fatima Hafid, Katelijne Drissen en Ivo Gijsen – hebben in het kader van de module Preventive law & De Finale middels Legal Tech Design een juridisch product ontworpen. 

Uit onderzoeken is gebleken dat de huidige samenleving juridiseert, vermaatschappelijking van het recht plaatsvindt en er is sprake van rechtsvervreemding ten aanzien van het recht, waaronder het consumentenrecht. 

Tegelijkertijd is uit onderzoek gebleken dat sprake is van een toename van de aanschaf van producten langs de digitale weg, wat temeer benadrukt dat onder de burgers (lees: leken) behoefte bestaat aan kennis over dit onderwerp. Daarnaast volgt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat steeds meer online wordt gewinkeld en dat dit tevens zorgt voor diverse juridische vragen dan wel problemen. Tot slot blijkt uit een door ons verspreide enquête dat behoefte bestaat aan laagdrempelige informatie over juridische vraagstukken rondom het consumentenrecht en specifiek het online winkelen.  

Oplossing 

Als gevolg van voornoemde aanleidingen hebben wij een aantal informatiedragers ontwikkeld. Allereerst hebben wij gekozen om één platform/website (informatiedrager 1) te ontwikkelen waarop wij verschillende juridische onderwerpen rondom het consumentenrecht – die uit o.a. de enquête naar voren zijn gekomen – met behulp van diverse tools hebben uitgewerkt. Op het platform zijn een aantal losse modules te vinden, waaronder een inleidende pagina aangaande het consumentenrecht en tevens een pagina over de toezichthouders en belangenorganisaties, welke mogelijk te raadplegen zijn ingeval de de-escalerende werking van het platform uiteindelijk géén soelaas biedt.  

Wij hebben de meeste voorkomende juridische problemen bij consumentenkoop, specifiek het online winkelen, gekoppeld aan verschillende tools waarbij in acht is genomen dat de inhoud passend is bij de vorm van de informatiedrager. Voor de relatief kleinere en toegankelijke onderwerpen, die gemakkelijker in schrijfvorm behandeld kunnen worden, hebben wij gekozen voor een blog (informatiedrager 2). Daarnaast hebben wij een aantal onderwerpen middels informatieve video’s uitgelegd. Deze onderwerpen zijn juridisch omvangrijker en met behulp van video’s kunnen deze onderwerpen op een laagdrempelige manier worden toegelicht dan wel gevisualiseerd (informatiedrager 3). De onderwerpen die middels infografieken zijn toegelicht (informatiedrager 4) zorgen ervoor dat de consument in één oog opslag ziet welke stappen/onderdelen van het onderhavige onderwerp van belang zijn om zijn juridische positie te bepalen. Tot slot is een beslisboom ontwikkeld (informatiedrager 5) in de vorm van een quiz, waarmee de consument de opgedane kennis van ons informatieplatform kan gaan testen. 

Product 

Zoals hiervoor benoemd, hebben wij gekozen voor verschillende soorten informatiedragers om de veelvoorkomende problemen met betrekking tot het consumentenrecht, specifiek het online winkelen, te verhelderen. Deze informatiedragers zijn samengebracht op één vindplaats te weten op de volgende website.  

Visie  

De hbo-juristen onderscheiden zich – naar onzes inziens – vanwege onder meer hun brede kennis van het recht, de vele praktijkervaringen én de combinatie van juridische en communicatieve vaardigheden. Wij (lees: de hbo-juristen) zijn in staat om voor de hand liggende problemen in een vroeg stadium te herkennen, waar nodig preventief op te treden, en anders middels een breed pakket aan juridische en communicatieve vaardigheden het probleem te de-escaleren en op te lossen. Bovendien wordt de hbo-jurist van Zuyd Hogeschool opgeleid met behulp van de laatste juridische en technologische ontwikkelingen (lees: Legal Tech Design), waardoor wij in staat zijn om in de toekomst een onderscheidende rol te vervullen op de arbeidsmarkt. Daarbij leveren wij een bijdrage in combinatie met juridische, communicatieve en technologische kennis aan de laagdrempelige toegang tot het recht – ook in de toekomst. 

Uit onze praktijkervaringen (stages) is gebleken dat wij ons hebben kunnen onderscheiden middels onze (brede) juridische kennis in combinatie met onze communicatieve en technologische kennis. Hieruit concluderen wij dan ook dat de positie van de hbo-juristen zeker niet in het gedrang komt, maar zelfs juist aanlokkelijk wordt voor werk- en opdrachtgevers. Met inachtneming van bovenstaande visie op de toekomst van de hbo-jurist én de toegankelijkheid van de juridische dienstverlening, zijn wij van oordeel dat onze informatiedragers (ons product) hieraan een bijdrage leveren. Dit doen wij aan de hand van Legal Tech Design, meer specifiek blogs, video’s, infografieken en een beslisboom. Hiermee wordt het recht toegankelijker voor de juridische ‘leken’ (lees: de consumenten), de kennisachterstand verkleind, gedejuridiseerd en preventief gehandeld.  

Videopitch  

Om een beter beeld te krijgen van bovengenoemde informatie hebben wij een videopitch opgenomen waarin kort uitleg wordt gegeven over onze opdracht, aanleiding, doelgroep en oplossing voor onze uitdaging in het kader van de module Preventive law & De Finale.  

Bekijk hieronder de videopitch:  

Welk product verdient de publieksprijs 2019-2020?